EL. PARDUOTUVĖS ARGESTUS.LT PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama, kaip UAB Argestus, Reg. nr.: 306073378, PVM mok. nr.: LT100014951819, Reg. adresas: Naugarduko 99, 03142, Vilnius, Lietuva, Tel. nr: +37069061361, El. p.: [email protected] (toliau – Valdytojas), tvarko lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenis argestus.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Internetinė parduotuvė).

1.2. Šioje Privatumo politikoje vartojami terminai atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento apibrėžimus.

1.3. Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenimis arba iškilus klausimams dėl šios Privatumo politikos galite kreiptis Jums patogiu būdu nurodytais kontaktais:

2. KOKIUS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU MES RENKAME APIE JUS?

2.1. Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, užsakymo pristatymui reikalinga informacija, kurių teisinis pagrindas yra sutartis. Ši informacija gali būti perduodama mokėjimo paslaugų teikėjams.

2.2. Užsakymo pristatymas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, siuntų savitarnos terminalo informacija, siuntos numeris, kurių teisinis pagrindas yra sutartis. Ši informacija gali būti perduodama kurjerių tarnyboms, pristatymo paslaugų teikėjams, paštui.

2.3. Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr., kurių teisinis pagrindas yra sutikimas / teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams. Ši informacija gali būti perduodama naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjams.

2.4. Socialinių tinklų paskyrų administravimas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: unikalus ID, IP adresas, socialinių tinklų paskyrų vartotojų slapyvardžiai (angl. k. nickname), kurių teisinis pagrindas yra sutikimas / teisėtas interesas siūlyti panašias prekes / paslaugas klientams. Ši informacija gali būti perduodama naujienlaiškių siuntimo teikėjams.

2.5. Sklandaus Interneto Internetinės parduotuvės veikimo užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkome šiuos duomenis: įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų Internetinės parduotuvės turiniu, kurių teisinis pagrindas yra stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Internetinės parduotuvės saugumą. Ši informacija gali būti perduodama įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, atsakingai parinktiems verslo partneriams, teisėsaugos bei valstybės institucijoms.

3. KAIP MES RENKAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

3.1. Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

3.1.1. Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai sudarote su mumis sutartį, pateikiate paklausimą, prašymą ir/ar pretenziją mums, skambinate mums ar kreipiatės el. paštu;

3.1.2. informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai naudojatės mūsų Internetine parduotuves (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);

3.1.3 Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, viešai prieinamų profilių informacija (pvz.: „Facebook“).

4. KAS YRA DUOMENŲ GAVĖJAI?

4.1. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai būtina siekiant įvykdyti savo įsipareigojimus, pvz., su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas Internetinėje parduotuvėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai, specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, Internetinės parduotuvės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan. Paslaugų teikėjai yra įsisteigę Lietuvoje arba kitoje EEE valstybėje. Norėdami gauti išsamų gavėjų sąrašą, kreipkitės į mus tiesiogiai.

4.2. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

4.2.1. Jei tai yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., VMI, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kitoms priežiūros institucijoms);

4.2.2. Siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kaip antai, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams);

4.2.3. Kitais atvejais, jeigu įmonės vadovas nusprendžia, kad duomenų teikimas yra būtinas tikslams pasiekti.

5. Į KOKIAS ŠALIS YRA PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

5.1. Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

5.2. Labai retais atvejai mes galime siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

5.2.1. su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;

5.2.2. taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;

5.2.3. duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;

5.2.4. elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;

5.2.5. gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

5.2.3. Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente suformuluotais atvejais.

6. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

6.1 Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

6.2 Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

7. KIEK LAIKO SAUGOSIME JŪSŲ DUOMENIS?

7.1 Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą – asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų (darbuotojų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau, vadovaujantis vidinių mūsų įmonės dokumentų nuostatomis). Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

7.2. Konkretūs duomenų saugojimo laikotarpiai:

7.2.1. Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas – 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

7.2.2. Užsakymo pristatymas – 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.

7.2.3. Tiesioginė rinkodara – 2 metus po sutikimo gavimo/po to, kai asmuo įsigijo prekių.

7.2.4. Socialinių tinklų paskyrų administravimas – kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas.

7.2.5. Sklandaus Internetinės parduotuvės veikimo užtikrinimas – sesijos metu arba 1 metus (priklausomai nuo naudojamo slapuko).

8. JŪSŲ TEISĖS

8.1. žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);

8.2. susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);

8.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 7.4. neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);

8.5. reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);

8.6. reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);

8.7. reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);

8.8. bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);

8.9. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu;

8.10. pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

9.1. Valdytojo Internetinėje parduotuvėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Valdytojas nekontroliuoja. Valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

10. SLAPUKAI

10.1. Slapukai yra nedideli teksto failai, kuriuos žiniatinklio naršyklė (pvz., „Google Chrome“, „Internet Explorer“, „Firefox“, „Safari“ ir kt.) saugo vartotojo naudojamo ryšio įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje), kai vartotojas apsilanko svetainėje, kad nustatytų naršyklę ar informaciją saugomą naršyklėje arba nustatymuose. Slapukai leidžia svetainei išsaugoti individualius vartotojo nustatymus, atpažinti jį ir atitinkamai reaguoti. Galite išjungti arba apriboti slapukų naudojimą, bet kada savo pasirinkimą pakeisti, tačiau be slapukų nebus galima naudotis visomis svetainės funkcijomis. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

10.2. Yra keli slapukų tipai (nuolatiniai ir sesijų). Priklausomai nuo atliekamų funkcijų, naudojimo tikslo ir Jūsų sutikimo, mes naudojame būtinuosius slapukus, funkcinius slapukus, statistinius slapukus ir rinkodaros slapukus:

10.2.1. Būtinieji slapukai yra būtini, kad galėtumėte naršyti svetainės turinį bei naudotis jo funkcijomis. Šie slapukai atpažįsta Jūsų įrenginį, tačiau neatskleidžia Jūsų tapatybės, taip pat nerenka informacijos. Be šių slapukų tinklalapis neveiks tinkamai. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje, kol slapukai atlieka savo funkcijas, bet ne ilgiau kaip dvejus metus. Šie būtinieji slapukai nustatomi automatiškai.

10.2.2. Funkciniai slapukai naudojami siekiant pagerinti svetainės funkcionalumą, padaryti svetainę patogią ir efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai svetainės kalbai išsaugoti, padėti automatiškai įsiminti registracijos duomenis, išsaugoti pirkinių krepšelį ir atlikti kitas panašias svetainių palaikymo funkcijas.

10.2.3. Statistikos slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudojama svetainė, randa dažniausiai lankomas skiltis, įskaitant turinį, kurį pasirenkate naršydami svetainėje. Informacija naudojama analizės tikslais apibendrintai, siekiant išsiaiškinti, kas domina svetainės vartotojus ir galėtų pagerinti svetainės funkcionalumą, kad ji taptų patogesnė vartotojui. Statistikos slapukai tik identifikuoja Jūsų įrenginį, bet neatskleidžia Jūsų tapatybės. Kai kuriais atvejais, kai kuriuos analitinius slapukus, mūsų vardu tvarko trečiosios šalys, pvz., „Google Inc.“, vadovaudamosi mūsų instrukcijomis ir tik nurodytais tikslais. „Google Analytics“ slapukai, skirti pagerinti svetainės turinio kokybę ir pritaikyti turinį pagal vartotojų poreikius. Šie slapukai Jūsų įrenginyje saugomi ne ilgiau kaip dvejus metus.

10.2.4. Rinkodaros slapukus naudojame, tik jei davėte jų sutikimą. Šie slapukai gali būti naudojami norint suasmeninti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį, taip pat parodyti Jums aktualius pasiūlymus. Rinkodaros slapukai leidžia analizuoti Jūsų naršymo istoriją, o šie duomenys gali būti naudojami rengiant suasmenintą pasiūlymą, skirtą Jums. Jūsų neidentifikuojami naršymo duomenys gali būti perduoti reklamos partneriams, pvz., „Google Inc.“, „Google Ads“, kad parodytų Jums atitinkamą skelbimų pasiūlymą.

10.2.5. Našumo slapukai naudojami siekiant suprasti ir analizuoti pagrindinius svetainės našumo rodiklius, kurie padeda užtikrinti geresnę naudotojo patirtį lankytojams.

10.3. Lankantis mūsų svetainėje, buvote informuoti, kad mūsų svetainėje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų svetaine Jūs patvirtinate savo sutikimą naudoti reikiamus slapukus.

10.4. Atkreipiame dėmesį, jog be mūsų naudojamų slapukų, Internetinėje parduotuvėje yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų naudojamame įrenginyje. Tokius slapukus įdiegusios trečiosios šalys taiko savo privatumo politikas ir mes negalime atsakyti už juos (mūsų Internetinė parduotuvė neturi prieigos prie jais perduodamos informacijos), todėl primygtinai rekomenduojame papildomai pasidomėti minėtomis politikomis, patalpintose tų trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose. Mūsų socialinių tinklų paskyroms („Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Youtube“) taikomos jų valdytojų privatumo politikos:

10.5.1. Facebook – https://www.facebook.com/policies/cookies/

10.5.2. Instagram – https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

10.5.3. Youtube – https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Ši Privatumo politika galioja nuo 2022-01-01. Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Internetinėje parduotuvėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Internetinėje parduotuvėje momento.