EL. PARDUOTUVĖS ARGESTUS.LT APSIPIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu argestus.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Internetinė parduotuvė – argestus.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB Argestus, Reg. nr.: 306073378, PVM mok. nr.: LT100014951819, Reg. adresas: Naugarduko 99, 03142, Vilnius, Lietuva, Tel. nr: +37069061361, El. p.: [email protected] įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įmonė.

1.4. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.4. punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo Taisyklės.

2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

2.2. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs langelį varnele ,,Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Pirkėją ir Pardavėją UAB Argestus (toliau – Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu argestus.lt internetinėje parduotuvėje.

2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar/ir papildyti Taisykles, laikydamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų.

2.4. Internetinėje parduotuvėje argestus.lt pirkti turi teisę prisiregistravę bei neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos Pirkėjai, kurie yra:

2.4.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;

2.4.2. Juridiniai asmenys;

2.4.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.

2.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje argestus.lt.

2.6. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma Lietuvos Respublikoje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas perka prekes Internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas – fizinis asmuo (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.228-11 straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties galima tik, jei prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Atsisakęs sutarties, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui savybėms ir veikimui nustatyti. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsniu „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“.

3.3. Pirkėjas apie sutarties atsisakymą turi informuoti Pardavėją raštu (el. paštu, kuris nurodytas Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje, nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pateikęs tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (pateikiama punkte 3.3.1.) arba aiškiai pareiškęs norą atsisakyti sutarties. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokio pranešimo dienos Pirkėjas turi grąžinti prekes Pardavėjui.

3.3.1. Pavyzdinė nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo forma.

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

– UAB Argestus, Reg. nr.: 306073378, PVM mok. nr.: LT100014951819, Reg. adresas: Naugarduko 99, 03142, Vilnius, Lietuva, Tel. nr: +37069061361, El. p.: [email protected]:

– Aš / Mes* pranešu (-ame), kad atsisakau (-ome) pirkimo–pardavimo sutarties dėl šių prekių* / šių paslaugų teikimo sutarties*,

– Užsakytų* / gautų* [data],

– Vartotojo (-ų) vardas, pavardė,

– Vartotojo (-ų) adresas,

– Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

– Data.

(*) Išbraukti, kas nereikalinga.

3.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei laikėsi šių sąlygų:

3.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui galima tik perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas);

3.4.2. Prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje.

3.4.3. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (nepaveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu);

3.4.4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3.4.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

3.4.6. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 ir 6.228-11 straipsnių numatyta tvarka.

3.4.7. Pirkėjas, gražindamas kokybišką prekę, turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

3.4.8. Už grąžintą kokybišką prekę sumokėtą sumą Pardavėjas įsipareigoja grąžinti per 14 dienų, nebent susitarta kitaip.

3.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 3.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti prekių, kurios buvo užsakytos ir/ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą, specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną informuoti apie tai Pardavėją.

4.3. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti savo registracijos duomenis ir (ar) Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.

4.4. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją (el. paštu arba telefonu, nurodytu Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje) apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

4.5. Gavęs prekę, Pirkėjas privalo patikrinti ar įsigyta prekė yra kokybiška ir informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu, nurodytu Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje, apie rastus prekės kokybės trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti prekės perdavimo metu.

4.5.1. Jei pristačius prekes, Pirkėjas, priimdamas siuntą, pastebi pakuotės pažeidimą, apie tai turi būti nedelsiant pranešta siuntą pristačiusiam asmeniui/įmonei, taip pat turi būti surašytas pakuotės pažeidimų aktas. Priėmus užsakytą prekę ir pasirašius siuntos dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.

4.6. Pirkėjas privalo apmokėti kokybiškos prekės grąžinimo išlaidas. Kai prekė grąžinama dėl kokybės trūkumo, prekės grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

4.7. Jei užsakoma prekė nepalaikoma sandėlyje (užsakomoji) arba šiuo metu prekės likutis 0, klientas privalo apmokėti 100 proc. užsakymo sumos. Prekė užsakoma iš gamintojo tik gavus avansinį apmokėjimą.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, keisti Internetinę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Internetinės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių. Apie laikiną ar nuolatinį Internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą Pardavėjas informuoja pranešimu Internetinės parduotuvės puslapyje ir (ar) pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose. Jei bendrovė laikinai sustabdys arba iš viso nutrauks elektroninės parduotuvės veiklą, tuos Pirkėjus, kurie jau yra pateikę užsakymus, tačiau dar nėra jų gavę, Pardavėjas informuos pranešimais Pirkėjų registracijos paskyrose, arba atskiru pranešimu kiekvienam, pranešdamas apie pateiktų užsakymų tolimesnį vykdymo procesą.

5.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti, taisyti Pirkimo pardavimo Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pakeitimus Pirkėjai bus informuojami prisijungus prie paskyros po naujos Taisyklių redakcijos įsigaliojimo.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse ir Internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (registruotis Internetinės parduotuvės sistemoje, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

7. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu argestus.lt, arba neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje pagal Internetinėje parduotuvėje pateiktas Taisykles.

7.2. Detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Pirkėjas gali peržiūrėti paspaudęs ant skirtuko, esančio prie prekės aprašymo. Jei Pirkėjas užsakys prekę ir Pardavėjas jos neturės sandėlyje ar prekių likutis bus nepakankamas, susidariusi situacija sprendžiama, kaip numatyta Pirkimo pardavimo taisyklių 6.3. punkte.

7.3. Norėdamas įsigyti prekes Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, pagal užsakymo lange pateikiamas instrukcijas. Registruotas Pirkėjas prekių išsirinkimo ir (ar) užsakymo procedūrą gali atlikti prisijungęs prie savo paskyros Internetinėje parduotuvėje.

7.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, nuo Užsakymo patvirtinimo momento, t.y. kai įvykdomos visos šios sąlygos: (1) Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, sekdamas Pardavėjo nurodytas instrukcijas, (2) Pirkėjas nurodo informaciją apie prekių pristatymą, (3) Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą, (4) Pardavėjas pranešimu patvirtina, kad Pirkėjo užsakymas priimtas.

7.5. Prekes perkant telefonu ar el. paštu, Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas gauna tokį mokėjimą.

7.6. Sutartis laikoma sudaryta tik dėl Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių, kurių pardavimą Pardavėjas patvirtino. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta kai prekės perduodamos Pirkėjui Pirkimo pardavimo Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.7. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo sumokėjimo už prekę dienos.

7.8. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje. Jei Pirkėjas užsiregistravo Internetinės parduotuvės sistemoje, jis turi galimybę sistemos matyti pirkimo istoriją, kai yra prisijungęs prie Internetinės parduotuvės paskyros.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas, jei nėra nurodyta kitaip.

8.2. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, SMS žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad Pardavėjo prekė būtų pakeista kita panašia preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų.

8.3. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą už prekes vienu iš šių būdų:

9. PARDAVĖJO TAIKOMOS AKCIJOS IR DOVANŲ KUPONAI

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus ir pan.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų atlikimo sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, taip pat ji gali būti pateikiama kituose Internetinės parduotuvės informacijos sklaidos kanaluose.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

10. PREKIŲ PRISTATYMAS

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo užsakymo paraiškoje nurodyti:
 
10.1.1. prekių pristatymo vietą;
 

10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

10.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
 
10.3.1. Esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kai prekių pristatymo terminas vėluoja, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
 
10.3.2. Esant Prekių pristatymo termino vėlavimui, Pirkėjas turi teisę pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą, atsižvelgdamas į aplinkybes. Jeigu Pardavėjas nepristato daiktų per Pirkėjo nustatytą papildomą terminą, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
 
10.3.3. Jeigu Pardavėjas atsisakė pristatyti daiktus arba jeigu pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, atsižvelgiant į visas su sutarties sudarymu susijusias aplinkybes, arba jeigu prieš sutarties sudarymą Pirkėjas pranešė Pardavėjui, kad daiktų pristatymas per sutartyje nustatytą terminą turi esminės reikšmės, šiais atvejais Pardavėjui nepristačius daiktų per sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas turi teisę nedelsdamas vienašališkai nutraukti sutartį.
 
10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
 
10.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama kuomet Pirkėjas pasirašo popierinį pristatymo patvirtinimą.
 
10.6. Prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčiai, pristatymo sąlygos pateikiamos adresu argestus.lt. Pardavėjas turi teisę taikyti specialias prekių pristatymo (transportavimo) paslaugos mokesčio nuolaidas, Pirkėjams, atitinkantiems Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje nustatytas sąlygas.
 

11. PREKIŲ GARANTIJA

11.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje argestus.lt.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savo dydžiu, forma ir spalva gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip nei realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

11.3. Pardavėjas arba gamintojas gali suteikti papildomą prekės garantiją. Konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ar tokią prekės garantiją patvirtinančiame dokumente. Papildomos garantijos suteikimas nekeičia įstatyminės prekių garantijos sąlygų ir galiojimo.

11.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas arba gamintojas prekėms papildomos prekių garantijos nesuteikia, Pirkėjo įsigytai prekei yra taikoma teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija ir jos galiojimo terminai.

11.5. Prekių garantijos sąlygos:

11.5.1. Įranga gali būti sumontuota tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

11.5.2. Garantija įsigalioja nuo įrangos įsigijimo datos.

11.5.3. Įrangai sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

11.5.4. Garantijos metu pakeistos brokuotos detalės grąžinamos iki UAB Argestus serviso.

11.5.5. Įrangos garantijos metu pakeistoms detalėms taikomas toks pats kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pirkėjo įsigytai prekei.

11.5.6. Įrangos montavimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti ir sertifikuoti oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų montavimo meistrai ir/ar įmonės.

11.5.7. Garantiniame lape turi būti įrašyti prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ir/ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.

11.5.8. Sumontuotai įrangai privalo būti atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika (aptarnavimas) du kartus per metus ir tai turi būti oficialiai patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais. Oro kondicionavimo ir šaldymo įrangos techninė profilaktika apima, bet neapsiriboja šaltnešio slėgio ir elektrinių jungčių patikrinimu, vidinių ir išorinių oro kondicionierių blokų filtrų bei šilumokaičių valymu ir kitais būtinaisiais profilaktikos darbais.

11.6. Garantija netaikoma šiais atvejais:

11.6.1. Jei įranga buvo sumontuota už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

11.6.2. Jei nepateikiami prekės pirkimo dokumentai.

11.6.3. Jei įranga eksploatuojama nesilaikant reikalavimų, nurodytų šiose garantinėse sąlygose ir/ar prekės vartotojo instrukcijoje, kuri yra pateikiama pirkėjui kartu su preke, įskaitant, tačiau neapsiribojant atvejais, kai prekė surūdija dėl vartotojo instrukcijoje nurodytų prekės eksploatacijos reikalavimų pažeidimo.

11.6.4. Jei pirkėjas savavališkai išmontuoja, išardo prekę, pažeidžia prekės plombas.

11.6.5. Jei po įsigijimo mechaniniai pažeidimai atsirado dėl pirkėjo kaltės eksploatuojant prekę (dėl smūgio, kritimo ar kitokio mechaninio poveikio padarytų pažeidimų).

11.6.6. Jei prekė sumontuota nesilaikant gamintojo montavimo instrukcijų, kurios pirkėjui pateikiamos kartu su preke, reikalavimų (neteisingai prijungus elektros maitinimą, esant per dideliam slėgiui, elektros įtampos svyravimams ir pan.).

11.6.7. Jei prekę sumontavo ir paleidimo derinimo darbus atliko neatestuota įmonė ar asmuo, neturintis kvalifikacinio dokumento, suteikiančio teisę atlikti prekės montavimo ir paleidimo derinimo darbus.

11.6.8. Jei į garantinį lapą nėra įrašyti prekę sumontavusių ir paleidimo derinimo darbus atlikusių asmenų ar įmonių kvalifikacinių pažymėjimų ar atestatų numeriai, įmonių pavadinimai, asmenų pavardės ir šių darbų atlikimo data.

11.6.9. Jei gedimas atsirado dėl to, kad pirkėjo savarankiškai pasirinktas projektuotojas parengė netinkamą projektą, kurio pagrindu buvo sumontuota prekė.

11.6.10. Jei prekė sugadinta dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo priklausančių veiksnių.

11.6.11. Jei prekė buvo eksploatuojama netinkamomis sąlygomis, pavyzdžiui, padidinto dulkėtumo ar itin drėgnos aplinkos sąlygomis (vykstant patalpų remontui ir pan.).

11.6.12. Jei nebuvo atliekama reguliari būtinoji techninė profilaktika (aptarnavimas) du kartus per metus ir/arba aptarnavimas nebuvo oficialiai patvirtintas įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse numatytais atvejais ir sąlygomis.

12.2. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas.

12.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

12.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

12.2.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra mažareikšmiai arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

12.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

12.2.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

12.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

12.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 13.2.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 12.2.2. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 13.2.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

12.2.1. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

12.2.1.1. pranešti apie tai Pardavėjui Internetinėje parduotuvėje, kontaktų skiltyje nurodytu el. paštu arba telefonu. Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

12.2.1.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas).

12.2.2 Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos.

12.2.3. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

12.2.3. Pirkėjui grąžinant nekokybiškas ir (ar) trūkumų turinčias prekes prašome prekę grąžinti, originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, taip kad ją būtų patogu priimti, taip pat prekę grąžinti su visomis Pirkėjo gautomis komplektinėmis dalimis.

12.2.4. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

12.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą ir grąžinimo išlaidų apmokėjimą atsako Pirkėjas. Už transportavimo paslaugą, kuri buvo pasirinkta perkant prekę, sumokėti pinigai nėra grąžinami.

12.4. Pristačius ne tas prekes Pardavėjas įsipareigoja padengti visas prekės keitimo išlaidas.

12.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka.

12.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.

12.5.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

12.5.3. Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.5.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

12.5.5. Pirkėjas, pasinaudojęs Taisyklių 13.1-13.3 punktuose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

12.5.6. Prekių pristatymo (gražinimo) (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas su Pardavėju per Internetinę parduotuvę atskirai suderina telefonu arba el. paštu, arba Pirkėjas jas pats pristato tiesiogiai Pardavėjui.

12.5.7. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 13.2-13.3 ir 13.5 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

12.5.8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

12.5.9. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės nėra perduotos Pardavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 13.4.1. punktui.

13. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine parduotuve.
 
13.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 
13.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 
13.5. Jei Pardavėjo Internetinė parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 

13.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

13. KITOS SĄLYGOS

14.1. Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros Prekių pirkimo-pardavimo sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ir/ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu.

14.2. Nepavykus taikiai susitarti, gali būti sprendžiami neteisminio sprendimo subjektų arba Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Prašymą/ skundą dėl Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.