Informacija

Oro kondicionieriaus įrengimas bute. Ar reikalingas leidimas?

Žemiau pateikta informacija gali kisti atsižvelgiant į kiekvieno asmens individualią situaciją. Kiekvienas statinys yra individualus, todėl keičiantis konkrečioms faktinėms aplinkybėms, gali keistis ir reikalavimai oro kondicionieriaus montavimui daugiabučiame name.

Kada oro kondicionieriaus įrengimui REIKIA gauti statybą leidžiantį dokumentą?

Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 3 straipsnio 2 dalį, statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, statinį ar patalpą, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.

Oro kondicionieriaus įrengimas daugiabučio namo išorėje priskiriamas statinio paprastajam remontui. Atvejai,  kai privalomas statybą leidžiantis dokumentas statinio paprastajam remontui yra privalomas, yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 4 dalies 4.1 punkte, t.y. atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį remontą mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, 3 priedo 5 punkte pažymėta, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą (spalva laikoma nepakitusia, kai parenkami trys gretimi spalvos atspalviai, vadovaujantis bet kuriuo spalvų paletės katalogu, kuriame yra ne mažiau kaip 1000 spalvų ir atspalvių), matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalies nuostatomis, statinio projektas turi būti parengtas tais atvejais, kai privaloma gauti šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus (statybą leidžiančius dokumentus) SLD. Minėtam statinio projektui statybą leidžiančius dokumentus išduoda savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas. Statybą leidžiančiam dokumentui gauti pateikiami Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai.

Norint gauti leidimą, specialistas turintis teisę užsiimti projektavimo veikla, turėtų parengti projektą ir nuotoliniu būdu, per https://www.planuojustatyti.lt jį pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl leidimo išdavimo. Projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ reikalavimus. Pateiktas prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privalomieji dokumentai ir projektinė dokumentacija bus peržiūrėti ir leidimas išduotas atsižvelgiant į Įstatymo 27 straipsnio reikalavimus ir nurodytus terminus.
Pagal Statybos įstatymo 27 str. 5 dalies. 7 p. ir Civilinio kodekso 4.85 p. reikalavimus daugiabučio gyvenamojo namo paprastajam remontui reikalingi pastato bendrasavininkų sutikimai. Reikia pateikti RC išrašą apie patalpų savininkus pastate, jų sutikimus ir balsų skaičiavimo protokolą pagal LR Aplinkos ministro 2018 rugsėjo 21 d. Nr. D1-844 įsakymą „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Atsižvelgiant į šias nuorodas, daugiabučio gyvenamojo namo paprastajam remontui įrengiant oro kondicionierių, statybą leidžiantis dokumentas (SLD) išduodamas.

Kada oro kondicionieriaus įrengimui statybą leidžiantis dokumentas yra NEREIKALINGAS?

Remiantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Reglamento 3 priedo nuostatomis, jeigu kondicionieriaus pastatymas teisėtai įstiklintame balkone nekeičia statinio (daugiabučio namo) išvaizdos, statybą leidžiančio dokumento (SLD) daugiabučio namo paprastajam remontui nereikia.

Jei balkonas nėra įstiklintas, oro kondicionieriaus išorinio bloko pastatymas ant daugiabučio namo balkono grindų, jo netvirtinant prie balkono plokštės, nelaikytinas daugiabučio namo išvaizdos keitimu, todėl tokiems paprastojo remonto darbams atlikti SLD taip pat neprivalomas (jei kitų kondicionavimo sistemos elementų įrengimas nekeičia pastato išvaizdos, kaip nurodyta Reglamente).

Reikia nepamiršti, kad oro kondicionieriaus įrengimui daugiabutyje reikalingas išorinio bloko ir vidinio bloko sujungimas komunikacijomis (variniais vamzdeliais, valdymo laidu) ir kondensato nutekėjimo vamzdžio išvedimas (ne visuomet). Šioms komunikacijoms pratiesti reikalinga ~50mm diametro anga balkono ir kambario pertvaroje.

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” 12.6. punktą, jei pertvara tarp balkono ir kambario laikoma statinio nelaikančiąja konstrukcija[1] arba jei angos matmenys nėra didesni už laikančiosios sienos plotį, skylės gręžimas priskiriamas statinio paprastajam remontui. Pagal Statybos įstatymo 27 str. 5 dalies. 7 p. ir Civilinio kodekso 4.85 p. reikalavimus daugiabučio gyvenamojo namo paprastajam remontui reikalingi pastato bendrasavininkų sutikimai. Reikia pateikti RC išrašą apie patalpų savininkus pastate, jų sutikimus ir balsų skaičiavimo protokolą pagal LR Aplinkos ministro 2018 rugsėjo 21 d. Nr. D1-844 įsakymą „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Tačiau, jei pertvara tarp balkono ir kambario laikoma statinio laikančiąja konstrukcija[2] ir jei skylės matmenys yra didesni už laikančiosios sienos plotįvadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys”, 10.1. punktu, skylės gręžimas laikomas statinio laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymu, o tokie darbai gali būti atliekami tik gavus statybą leidžiantį dokumentą (SDL).

Vadovaujantis Statybos įstatymu net ir atliekant paprastąjį remontą (pavyzdžiui, norint įsirengti oro kondicionierių) yra atvejų, kai SLD privalomas, t. y.:

  • branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui;
  • kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius;
  • išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį);
  • ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato[3] paprastajam remontui, atliekamam mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
  • valstybei svarbaus kultūrinio objekto statinio, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Nr. 940, Nr. 1212 ir Nr. 690, paprastajam remontui;
  • nesudėtingojo pastato paprastajam remontui, kai keičiama pastato kategorija į neypatingąjį pastatą ar ypatingąjį pastatą.

Kas gresia įsirengus oro kondicionierių, kai statybą leidžiantis dokumentas yra reikalingas, tačiau jo neturite?

Statinio ar jo dalies statyba neturint galiojančio SLD, kai jis yra privalomas, arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, yra laikoma savavališka statyba. 

Kokie statybą leidžiančio dokumento gavimo kaštai?

Statybą leidžiančio dokumento gavimo/išdavimo kaštai susideda iš projekto rengimo, projekto teikimo ir projekto koregavimo darbų.  Šių išvardintų darbų kainos svyruoja nuo 1000 iki 2000 Eur, o pats projekto parengimo procesas trunka nuo 2 iki 4 mėn.

Jei norite įsigyti šią paslaugą, prašome susisiekti nurodytais kontaktais mūsų svetainėje arba užpildykite kontaktinę formą.

[1] Nelaikančios sienos – išorinės ar vidinės sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį) arba jei skylės matmenys nėra didesni už laikančiosios sienos plotį

[2]  Laikančiosios sienos – išorinės ir vidinės sienos, laikančios apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrinančios statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą.

[3] Viešasis pastatas – viešbutis ar kitas trumpalaikio apgyvendinimo pastatas; įstaigos pastatas; didmeninės ir mažmeninės prekybos pastatas; oro uosto, geležinkelio, autobusų keleivių stoties pastatas; pramoginių renginių pastatas; švietimo ar gydymo ir slaugos įstaigos pastatas; maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatas.

Vienas komentaras apie “Oro kondicionieriaus įrengimas bute. Ar reikalingas leidimas?

  1. Algis parašė:

    Labai vertinga, aciu

Komentarai yra išjungti.